INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI IMUNI s.r.o.

(ďalej len ako „IMUNI“)

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“) ), týmto plníme informačnú povinnosť v zmysle čl. 13 a nasl. GDPRP.

Správca osobných údajov a kontakt na správcu

Správcom osobných údajov, alebo prípadne ich spracovateľom je spoločnosť IMUNI s.r.o., sídlom Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, IČO 09715541, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 120465.

Pokiaľ sa na správcu osobných údajov, tj spoločnosť IMUNI bude chcieť ktorýkoľvek subjekt údajov v priebehu spracovania údajov obrátiť, je možné správcu kontaktovať na tel. čísle +420 604 257 007, na e-mailovej adrese support@imuni.eu, prípadne tiež v sídle správca, spoločnosti IMUNI.

Prehlásenie spoločnosti IMUNI

Spoločnosť IMUNI týmto vyhlasuje, že ako správca osobných údajov v zmysle GDPR aj zákona č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä potom už odkazovaným nariadením GDPR. Všetky osobné údaje subjektov údajov budú spracované len na základe platného právneho dôvodu (plnenie zmluvy, oprávnený záujem, zákonná povinnosť alebo udelený súhlas so spracovaním).

Rozsah spracovania

V súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti spoločnosť IMUNI spracováva a uchováva osobné údaje svojich zákazníkov či potenciálnych zákazníkov v nasledujúcom rozsahu:

potenciálni zákazníci

meno a priezvisko zákazníka, titul

e-mailová adresa

neregistrovaní zákazníci

meno a priezvisko zákazníka, titul

telefónne číslo

e-mailová adresa

adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

bankové spojenie

fakturačné údaje

registrovaní zákazníci s užívateľským účtom a distribútori

meno a priezvisko zákazníka, titul

telefónne číslo

e-mailová adresa

adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

dátum narodenia

bankové spojenie

fakturačné údaje

fotografie, audiovizuálny záznam

Účel spracovania a právny základ spracovania

Osobné údaje subjektov údajov spoločnosť IMUNI využíva pre:

zabezpečenie riadnej realizácie zmluvného vzťahu – spracovanie za účelom riadneho plnenia zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Spracovanie všetkých osobných údajov vymenovaných v bode 3. písm. b) a c) tohto dokumentu je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy. V prípade, že subjekt údajov s poskytnutím svojich údajov na tento účel nesúhlasí, nemožno zmluvu uzavrieť. Tento rozsah osobných údajov je spoločnosť IMUNI oprávnená ďalej spracovávať za účelom ochrany svojich práv v prípade sporu so zákazníkom.

vedenie účtovníctva – spracovanie na základe zákona v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Osobné údaje sú v nevyhnutne potrebnom rozsahu tiež spracované za účelom plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti IMUNI, a síce vedenia evidencie o jej príjmoch a výdavkoch, prijatých platbách a o hospodárení, ako vyplývajú z predpisov upravujúcich dane a účtovníctvo.

priamy marketing – spracovanie na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Spoločnosť IMUNI je na základe ust. § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti oprávnená používať elektronickú adresu a telefónne číslo zákazníka za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných služieb obdobných tým, ktoré už zákazníkovi poskytla. Oprávneným záujmom v tomto prípade je zámer spoločnosti IMUNI o ďalší rozvoj svojej podnikateľskej činnosti.

priamy marketing – spracovanie na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Spoločnosť IMUNI ďalej môže spracovávať osobné údaje subjektov údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo na podklade výslovného súhlasu subjektu údajov, ktorý nie je zákazníkom a ktorý sa dobrovoľne prihlási k odberu obchodných oznámení týkajúcich sa podnikateľskej činnosti spoločnosti IMUNI.

reklamné účely – spracovanie na základe oprávneného záujmu správcu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Spoločnosť IMUNI spracováva osobné údaje distribútorov v rozsahu fotografie či audiovizuálny záznam pre použitie na marketingové, reklamné, propagačné a obchodné účely, a to za účelom zvýšenia povedomia o činnosti správcu a taktiež aj distribútorov a maximalizácie zisku. Spoločnosť IMUNI výslovne uvádza, že tieto údaje môžu byť zverejnené na webe správcu a tiež na sociálnych sieťach na profile IMUNI.

prehľad distribútorských sietí – spracovanie na základe oprávneného záujmu správcu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Spoločnosť IMUNI spracováva osobné údaje distribútorov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom poskytnutia týchto informácií nadriadeným distribútorom v rámci tej istej distribútorskej vetvy IMUNI, a to so zámerom zlepšenia predajných výsledkov jednotlivých distribútorov, koučovania a motivácie distribútorov z nižších úrovní k ich rastu a postúpeniu na vyššiu úroveň.

Cookies

Pri návšteve webových stránok IMUNI odošle server IMUNI na zariadenie subjektu údajov malé množstvo dát a uloží ich tam a pri každej ďalšej návšteve dáta pošle späť serveru – tento krátky textový súbor obsahuje špecifickú reťaz znakov s jedinečnými informáciami o subjekte údajov a je známy ako cookies.

Zákon uvádza, že je možné ukladať cookies na zariadenia, pokiaľ sú nevyhnutné pre prevádzku príslušnej webovej stránky. Pre všetky ostatné typy cookies je nutný súhlas vlastníka zariadenia. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby cookies prijímala. Subjekty údajov však majú možnosť nastaviť si prehliadač tak, aby cookies blokoval alebo aby ho o zaslaní cookies informoval. Bez cookies však niektoré služby alebo funkcie nebudú správne fungovať.

Internetové stránky IMUNI využívajú rôzne druhy cookies, predovšetkým cookies „prvé strany“, teda cookies používané iba webovými stránkami IMUNI a cookies „tretích strán“ (teda cookies pochádzajúce z internetových stránok tretích strán).

Cookies prvej strany sú využívané na ukladanie užívateľských preferencií a údajov, potrebných počas návštevy subjektu údajov na internetových stránkach. Cookies tretích strán sú používané na sledovanie užívateľských trendov a vzorcov správania, zacielenia reklamy, a to za pomoci tretích strán – poskytovateľov webových štatistík.

Cookies tretích strán použité na sledovanie trendov a vzorcov správania využívajú iba internetové stránky IMUNI a poskytovateľov webových štatistík, nie sú zdieľané so žiadnou ďalšou treťou stranou.

Navštívené stránky môžu do cookies ukladať všetky informácie, ktoré o konkrétnom subjekte údajov zistí a je tak možné monitorovať záujmy a preferencie subjektu údajov.

IMUNI využíva nasledujúce cookies: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel a Sklik. Bližšie informácie o používaných cookies je možné získať na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk#types-of-cookies; https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/; a https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje subjektov údajov sú chránené maximálnou mierou zabezpečenia, a to ako tie vo fyzickej podobe, tak aj tie v elektronickej podobe.

Osobné údaje bude spoločnosť IMUNI uchovávať maximálne po dobu 10 rokov od okamihu, kedy došlo k poskytnutiu konkrétneho plnenia alebo k ukončeniu zmluvy. Potom spoločnosť IMUNI vykoná likvidáciu všetkých osobných údajov.

Odovzdávanie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom subjektov údajov majú prístup zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti IMUNI.

Spoločnosť IMUNI ďalej informuje, že pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokáže zaistiť vlastnými silami, táto využíva služby a aplikácie tretích osôb, ktoré vo vzťahu k spoločnosti IMUNI vystupujú v pozícii spracovateľov. Ide o nasledujúce kategórie spracovateľov:

zmluvný partner dodávajúci účtovné / daňové služby

zmluvný partner dodávajúci IT služby

Spoločnosť IMUNI ďalej upozorňuje, že v rámci svojej podnikateľskej činnosti na báze sieťového marketingu môžu byť osobné údaje subjektu údajov – distribútorov zdieľané členom a spolupracujúcim subjektom vo vzostupnej sponzorskej línii, v ktorej je člen zaregistrovaný.

Zasielanie osobných údajov mimo Európskej únie

Spoločnosť IMUNI spracováva osobné údaje výhradne v krajinách Európskej únie alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Práva subjektov údajov v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov majú dotknuté osoby množstvo práv, ako sú uvedené nižšie. Pokiaľ bude chcieť subjekt údajov niektorého z týchto práv využiť, nech kontaktuje spoločnosť IMUNI na kontaktné údaje, ako sú uvedené vyššie v bode 1. tohto dokumentu.

Subjekty údajov majú najmä nasledujúce práva:

  1. a) právo na informácie: je plnené týmito zásadami spracovania a ochrany osobných údajov
  2. b) právo na prístup: v prípade požiadavky subjektu údajov mu v lehote 1 mesiaca bude oznámené, aké osobné údaje o jeho osobe spoločnosť IMUNI spracováva a prečo
  3. c) právo na doplnenie a zmenu osobných údajov: v prípade žiadosti subjektu údajov o zmenu alebo doplnenie osobných údajov tieto spoločnosť IMUNI u seba zmení
  4. d) právo na obmedzenie spracovania: ak sa dotknutá osoba domnieva, že spoločnosť IMUNI spracúva jeho nepresné údaje, domnieva sa, že spoločnosť IMUNI vykonáva spracovanie nezákonne, ale dotknutá osoba nechce všetky údaje vymazať, alebo ak dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu. Obmedziť môže subjekt údajov tiež len rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.
  5. e) právo na prenosnosť: v prípade požiadavky subjektu údajov mu v lehote 1 mesiaca spoločnosť IMUNI oznámi, ktoré z jeho osobných údajov spracováva a prečo, a to v strojovo čitateľnej podobe, aby subjekt údajov svoje osobné údaje mohol vziať a preniesť ich k niekomu inému.
  6. f) právo na výmaz (byť zabudnutý): v prípade oprávnenej požiadavky subjektu údajov v lehote 1 mesiaca vymaže spoločnosť IMUNI všetky jeho osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh, prípadne subjekt údajov oznámi, ktoré údaje boli zmazané a odôvodnia. , ktoré zmazať nebolo možné a prečo
  7. g) sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: v prípade, že sa subjekt údajov domnieva, že s jeho údajmi nezachádza spoločnosť IMUNI v súlade so zákonom, má právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov

Možnosť odvolania súhlasu

Spoločnosť IMUNI týmto subjekty údajov informuje o tom, že ak subjekt údajov poskytuje niektoré svoje osobné údaje na určitý účel ich spracovania na podklade svojho súhlasu, je subjekt údajov v súlade s čl. 7 GDPR oprávnený tento svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.

Subjekt údajov svoj súhlas platne odvolá vtedy, keď spoločnosti IMUNI niektorým zo spôsobov a cez kontaktné údaje uvedené v bode 1., že svoj predtým poskytnutý súhlas odvoláva, pričom takéto oznámenie sa musí dostať do dispozície spoločnosti IMUNI.

Súčasne týmto spoločnosť IMUNI upozorňuje, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Mlčanlivosť

Všetkých zákazníkov i potenciálnych zákazníkov týmto spoločnosť IMUNI uisťuje, že jej zamestnanci i spolupracovníci, ktorí sa budú akokoľvek podieľať na spracovaní osobných údajov subjektov údajov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení príslušného pracovnoprávneho či iného záväzkového vzťahu so spoločnosťou IMUNI.

Bez výslovného súhlasu dotknutej osoby nebudú jeho osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane ako tej, ktorá je výslovne vymenovaná v tomto dokumente.

Záverečné prehlásenia

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov je spoločnosť IMUNI oprávnená kedykoľvek jednostranne meniť.

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov platia od 1. 4. 2021.