OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti IMUNI s.r.o., sídlom Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, IČO 09715541
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.imuni.eu

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len ako „OP“) spoločnosti IMUNI s.r.o., sídlom Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, IČO 09715541 (ďalej len ako „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/ 2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.imuni.eu (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie“).

1.3. Tieto OP sa použijú vtedy, ak nie je v kúpnej zmluve iné dojednanie.

1.4. Tieto OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť, prípadne vyjadriť s nimi nesúhlas, najneskôr však do uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3. Kupujúci môže robiť objednávky tovaru prostredníctvom svojho užívateľského účtu alebo bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.4. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.

2.5. Kupujúci ukladá dopytovaný tovar do košíka, kde vyplní aj jeho počet a uvedie prípadné ďalšie poznámky a špecifické požiadavky. Kupujúci v rámci objednávky vyplní aj spôsob úhrady tovaru a adresu miesta dodania. Vyplnením všetkých vyžiadaných údajov a finálnym potvrdením objednávky zo strany kupujúceho sa stáva objednávka záväznou. Táto objednávka predstavuje ponuku na uzavretie zmluvy.

2.6. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo zadanú pri vytvorení užívateľského účtu (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdením objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2.7. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, a to aj bez uvedenia dôvodu. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný do 5 pracovných dní.

3. Užívateľský účet

3.1. Kupujúci má možnosť zriadiť si na webovom rozhraní obchodu užívateľský účet. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.

3.2. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré si kupujúci pri registrácii zvolí.

3.3. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

3.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci hrubo poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane OP).

3.5. Kupujúci je povinný údaje uvedené pri zriadení užívateľského účtu pravidelne kontrolovať a pri akejkoľvek zmene tieto aktualizovať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že údaje uvedené kupujúcim budú nepravdivé alebo neaktuálne.

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia.

4. Dodanie tovaru

4.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Ak bude doručované do zahraničia, náklady na dopravu objednaného tovaru do zahraničia budú stanovené podľa aktuálne platného cenníka spolupracujúcich dopravcov.

4.2. Tovar bude odoslaný na zadanú adresu prostredníctvom spoločnosti Zásilkovna s.r.o.

4.3. Kupujúci výslovne berie na vedomie, že jednotlivé spôsoby doručovania sú spoplatnené, a to v súlade s cenníkom príslušného poskytovateľa dodacích služieb, pričom táto cena nie je súčasťou ceny za tovar a túto cenu je povinný uhradiť kupujúci.

4.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1. Cenu tovaru a prípadné nálady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

5.1.1.bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho, a to podľa pokynov zaslaných v potvrdzovacom e-maile

5.1.2.bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal

5.1.3.bezhotovostne platobnou kartou

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že pri voľbe platby niektorým z online spôsobov je vyžadovaná platba vopred, teda k odoslaniu objednaného tovaru kupujúcemu dôjde až potom, keď v prospech účtu predávajúceho bude uhradená celá kúpna cena za objednaný tovar.

5.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak bude uvedené ako miesto dodania miesto mimo Českú republiku, znáša kupujúci v plnom rozsahu náklady na dopravu objednaného tovaru do zahraničia, a to podľa aktuálne platného cenníka spolupracujúcich dopravcov. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

5.4. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.5. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

6. Ďalšie dojednania

6.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

6.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že v zmysle ust. § 1810 a nasledujúce Občianskeho zákonníka obdržal od predávajúceho pred uzavretím zmluvy jasné a zrozumiteľné informácie požadované zákonom.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

7.1. Tento článok OP sa vzťahuje iba na prípady, keď kupujúcim je spotrebiteľ v zmysle ust. § 419 Občianskeho zákonníka.

7.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v nasledujúcom odseku alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Táto lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru.

7.3. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený alebo zhotovený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

7.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené v lehote uvedenej v bode 7.2 vyššie.

7.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy. Odstúpili kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

7.6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.7. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený predávajúcemu bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

8. Práva z chybného plnenia

8.1. Predávajúci poskytuje na ním dodávaný tovar záruku 1 rok odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.

8.2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a v prípade kupujúcich spotrebiteľov tiež zákonom č. 634/1. , o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

8.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

8.3.1.má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

8.3.2.sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

8.3.3.tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

8.3.4.je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

8.3.5.tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9. Reklamačný poriadok

9.1. Kupujúci je oprávnený reklamovať dodaný tovar, a to buď zaslaním reklamácie na emailovú adresu: support@imuni.eu alebo poštou v sídle predávajúceho, tj na adrese Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov.

9.2. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od jej doručenia a vyrozumie kupujúceho elektronickou poštou, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu predmetu predaja potrebná na odborné posúdenie vady.

9.3. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

9.4. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

9.5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

10. Riešenie spotrebiteľských sporov

10.1. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy support@imuni.eu. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

10.3. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

11. Nakladanie s osobnými údajmi

11.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu, ktorý je dostupný tu: GDPR ochrana osobných údajov.

12. Platobná brána ComGate

12.1 Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments a.s.

12.2 Pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám kontaktujte poskytovateľa platobnej brány ComGate Payments a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267

12.3 Pomocou platobnej brány ComGate od spoločnosti ComGate Payments a.s. môžete vykonávať platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Diners Club, Apple Pay. Platobná brána ďalej umožnuje platbu pomocou platobných tlačidiel bánk v Českej republike, na Slovensku.

 

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Ak je niektoré ustanovenie OP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

3.2. Kúpna zmluva vrátane OP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.3. Textáciu týchto OP nemožno akokoľvek kopírovať, rozširovať či inak používať v rozpore s účelom, za ktorým sú tieto OP kupujúcemu predkladané.

13.4. V situáciách výslovne neupravených kúpnou zmluvou ani týmito OP sa použijú príslušné ustanovenia zákona, najmä potom zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v aktuálnom znení.

13.5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť či dopĺňať tieto OP. Všetky zmeny budú registrovaným kupujúcim oznámené prostredníctvom ich užívateľského účtu a ostatným kupujúcim i potenciálnym zákazníkom budú aktuálne platné OP dostupné na webovej stránke.

13.6. Kupujúci bol s týmito OP predávajúceho riadne oboznámený a s týmito súhlasí, čo výslovne potvrdil v rámci objednávky.

13.7. Tieto OP sú platné a účinné od 1. 5. 2021.