INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ IMUNI s.r.o.

(dalej tylko „IMUNI“)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”), niniejszym wypełniamy obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 i nast. RODO.

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych lub, w stosownych przypadkach, ich podmiotem przetwarzającym jest spółka IMUNI s.r.o., z siedzibą Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, nr ID 09715541, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Brnie, dział C, wpis 120465.

Jeżeli jakakolwiek osoba, której dane dotyczą, chce skontaktować się z administratorem danych, tj. firmą IMUNI, w związku z przetwarzaniem danych, można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem +420 604 257 007, pocztą elektroniczną pod adresem support@imuni.eu lub w siedzibie administratora danych, firmy IMUNI.

Oświadczenie firmy IMUNI

Firma IMUNI niniejszym oświadcza, że jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO i ustawy nr 110/2019 Sb. o przetwarzaniu danych osobowych, spełnia wszystkie obowiązki prawne wymagane przez obowiązujące przepisy, w szczególności wspomniane już rozporządzenie RODO. Wszystkie dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przetwarzane wyłącznie na podstawie ważnej podstawy prawnej (wykonanie umowy, uzasadniony interes, obowiązek prawny lub zgoda na przetwarzanie).

Zakres przetwarzania

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej IMUNI przetwarza i przechowuje dane osobowe swoich klientów lub potencjalnych klientów w następującym zakresie:

potencjalni klienci

imię i nazwisko klienta, wykształcenie

adres e-mail

niezarejestrowani klienci

imię i nazwisko klienta, wykształcenie

numer telefonu

adres e-mail

adres zamieszkania, adres do korespondencji

dane bankowe

dane rozliczeniowe

zarejestrowani klienci z kontem użytkownika i dystrybutorzy

imię i nazwisko klienta, wykształcenie

numer telefonu

adres e-mail

adres zamieszkania, adres korespondencyjny

data urodzenia

dane bankowe

dane rozliczeniowe

fotografie, zapis audiowizualny

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania danych

IMUNI przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, w celu:

zapewnienie należytego wykonania umowy – przetwarzanie w celu należytego wykonania umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Przetwarzanie wszystkich danych osobowych wymienionych w punkcie 3 (b) i (c) niniejszego dokumentu jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie wyrazi zgody na przekazanie jej danych w tym celu, umowa nie może zostać zawarta. IMUNI jest uprawniona do dalszego przetwarzania tego zakresu danych osobowych w celu ochrony swoich praw w przypadku sporu z klientem.

prowadzenie księgowości – przetwarzanie na podstawie prawa w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane osobowe przetwarzane są również w niezbędnym zakresie w celu wypełnienia prawnego obowiązku IMUNI do prowadzenia ewidencji przychodów i wydatków, otrzymanych płatności i zarządzania nimi, zgodnie z wymogami przepisów podatkowych i rachunkowych.

marketing bezpośredni – przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Firma IMUNI jest uprawniona do wykorzystywania adresów elektronicznych i numerów telefonów klienta w celu rozpowszechniania informacji handlowych dotyczących własnych usług podobnych do usług już świadczonych na rzecz klienta, zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o niektórych usługach świadczonych w ramach systemu informatycznego. Prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku jest zamiar dalszego rozwoju działalności firmy IMUNI.

marketing bezpośredni – przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

IMUNI może również przetwarzać dane osobowe osób, których dane dotyczą, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, niebędącej klientem, która dobrowolnie zapisze się na otrzymywanie informacji handlowych związanych z działalnością IMUNI.

cele reklamowe – przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Firma IMUNI przetwarza dane osobowe dystrybutorów w formie zdjęć lub materiałów audiowizualnych do wykorzystania w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i handlowych, aby zwiększyć świadomość działań administratora, a tym samym dystrybutorów, oraz aby zmaksymalizować zyski. IMUNI wyraźnie zaznacza, że dane te mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Administratora, a także w serwisach społecznościowych na profilu IMUNI.

przegląd sieci dystrybucji – przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODOIMUNI przetwarza dane osobowe dystrybutorów w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu w celu przekazywania tych informacji wyższym rangą dystrybutorom w ramach tego samego oddziału dystrybutora IMUNI, z zamiarem poprawy wyników sprzedaży poszczególnych dystrybutorów, coachingu i motywowania dystrybutorów z niższych poziomów do rozwoju i awansu na wyższe poziomy.

Cookies

Podczas wizyty na stronie IMUNI serwer IMUNI wysyła niewielką ilość danych do urządzenia osoby, której dane dotyczą, i przechowuje je tam, a następnie przy każdej kolejnej wizycie odsyła dane z powrotem do serwera – ten krótki plik tekstowy zawiera określony ciąg znaków z unikalnymi informacjami o osobie, której dane dotyczą, i jest znany jako plik cookie.

Prawo stanowi, że pliki cookies mogą być przechowywane na urządzeniu, jeśli są absolutnie niezbędne do działania danej strony internetowej. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookies wymagana jest zgoda właściciela urządzenia. Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana w taki sposób, aby akceptować pliki cookies. Osoby, których dane dotyczą, mają jednak możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby blokowała pliki cookies lub informowała o ich wysyłaniu. Jednak bez plików cookies niektóre usługi lub funkcje nie będą działać prawidłowo.

Strona IMUNI wykorzystuje różne rodzaje plików cookies, w szczególności pliki cookies „first party”, tj. pliki cookies wykorzystywane wyłącznie przez stronę IMUNI, oraz pliki cookies „third party” (tj. pliki cookies pochodzące ze stron internetowych osób trzecich).

Pliki cookies „first party” są wykorzystywane do przechowywania preferencji użytkownika oraz danych potrzebnych podczas wizyty podmiotu danych na stronie internetowej. Pliki cookies osób trzecich są wykorzystywane do śledzenia trendów i wzorców zachowań użytkowników oraz do kierowania reklam z pomocą zewnętrznych dostawców statystyk internetowych.

Pliki cookies osób trzecich używane do śledzenia trendów i wzorców zachowań są wykorzystywane wyłącznie przez stronę IMUNI oraz dostawcę statystyk internetowych i nie są udostępniane innym osobom trzecim.

Odwiedzane witryny mogą zapisywać w plikach cookies wszelkie informacje, jakie udało im się znaleźć na temat konkretnej osoby, której dane dotyczą, dzięki czemu można monitorować zainteresowania i preferencje tej osoby.

IMUNI wykorzystuje następujące pliki cookie: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel i Sklik. Więcej informacji na temat stosowanych plików cookies można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs#types-of-cookies; https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/; a https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Dane osobowe osób, których dotyczą, są chronione z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa, zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej.

IMUNI będzie przechowywać dane osobowe przez okres maksymalnie 10 lat od momentu, w którym nastąpiło określone wykonanie lub rozwiązanie umowy. Po tym czasie IMUNI pozbędzie się wszelkich danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

 

Pracownicy i współpracownicy IMUNI mają dostęp do danych osobowych osób, których dane dotyczą.

IMUNI informuje ponadto, że w celu zapewnienia określonych procesów przetwarzania, których nie jest w stanie zapewnić samodzielnie, IMUNI korzysta z usług i aplikacji osób trzecich, które działają jako podmioty przetwarzające dane w stosunku do IMUNI. Są to następujące kategorie procesorów:

partner kontraktowy świadczący usługi księgowe/podatkowe

partner kontraktowy świadczący usługi informatyczne

IMUNI zauważa ponadto, że w ramach działalności związanej z marketingiem sieciowym dane osobowe osoby, której dane dotyczą – dystrybutorów, mogą być udostępniane członkom i współpracownikom w ramach sponsorowania upline, w której członek jest zarejestrowany.

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

IMUNI przetwarza dane osobowe wyłącznie w krajach Unii Europejskiej lub w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w związku z ochroną danych osobowych

W związku z ochroną danych osoby, których dane dotyczą, mają szereg praw określonych poniżej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw, powinna skontaktować się z firmą IMUNI, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej w punkcie 1 niniejszego dokumentu.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują w szczególności następujące prawa:

(a) prawo do informacji: jest realizowane przez następujące zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

(b) prawo dostępu: jeżeli osoba, której dane dotyczą, wystąpi z takim wnioskiem, zostanie poinformowana w ciągu miesiąca o tym, jakie dane osobowe przetwarza IMUNI na jej temat i dlaczego

  1. c) prawo do uzupełniania i poprawiania danych osobowych: w przypadku wniosku osoby, której dane dotyczą, o zmianę lub uzupełnienie danych osobowych, IMUNI zmieni posiadane przez nią dane osobowe
  2. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych: jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że IMUNI przetwarza nieprawdziwe dane jej dotyczące, jeśli uważa, że IMUNI przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie usunięcia wszystkich danych, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych. Osoba, której dane dotyczą, może również ograniczyć zakres danych osobowych lub cel ich przetwarzania.
  3. e) prawo do przenoszenia danych: na żądanie osoby, której dane dotyczą, IMUNI poinformuje ją w ciągu miesiąca, które jej dane osobowe przetwarza i dlaczego, w formie nadającej się do odczytu maszynowego, tak aby osoba, której dane dotyczą, mogła zabrać swoje dane osobowe i przekazać je innej osobie
  4. f) prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym): w przypadku uzasadnionego żądania osoby, której dane dotyczą, IMUNI usunie wszystkie jej dane osobowe ze swojego systemu oraz z systemu wszystkich podwykonawców i kopii zapasowych w ciągu 1 miesiąca lub osoba, której dane dotyczą, poinformuje, które dane zostały usunięte, oraz uzasadni, które dane nie mogły zostać usunięte i dlaczego

(g) Skarga do organu ochrony danych: jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej dane nie zostały potraktowane przez IMUNI zgodnie z prawem, ma prawo w każdej chwili złożyć skargę do organu ochrony danych

Možnost odvolání souhlasu

Firma IMUNI informuje niniejszym osoby, których dane dotyczą, że jeżeli osoba, której dane dotyczą, udostępni niektóre ze swoich danych osobowych w określonym celu przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie bezpłatnie wycofać tę zgodę zgodnie z art. 7 RODO.

Osoba, której dotyczą dane, skutecznie wycofa swoją zgodę, jeżeli poinformuje IMUNI, w dowolny sposób i za pośrednictwem danych kontaktowych, o których mowa w punkcie 1, że wycofuje uprzednio wyrażoną zgodę, przy czym taka informacja musi zostać przekazana do wiadomości firmie IMUNI.

Jednocześnie IMUNI zwraca uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Poufność

Niniejszym IMUNI zapewnia wszystkich klientów i potencjalnych klientów, że jej pracownicy i współpracownicy, którzy w jakikolwiek sposób będą zaangażowani w przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą, zobowiązani są do zachowania poufności danych osobowych oraz środków bezpieczeństwa, których ujawnienie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu danych osobowych. Poufność ta obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku umownego z IMUNI.

Bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, jej dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim innym niż wymienione w niniejszym dokumencie.

Końcowe oświadczenie

Firma IMUNI jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszych zasad przetwarzania i ochrony danych w dowolnym momencie.

Niniejsze zasady przetwarzania i ochrony danych obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.