REGULAMIN

firma IMUNI s.r.o., z siedzibą Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, IČO 09715541
do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod następującym adresem internetowym
www.imuni.eu

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej”OWH”) spółki IMUNI s.r.o., z siedzibą Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, nr ID 09715541 (zwany dalej „sprzedający”) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”), wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające w związku z lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „umową”) zawartej pomiędzy sprzedającym oraz inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego.

1.2. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.imuni.eu (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem panelu administracyjnego strony internetowej (zwanego dalej „panel sklepu internetowego”).

1.3. Niniejszy regulamin stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy umowa nie stanowi inaczej.

1.4. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy. Zawierając umowę, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i że go akceptuje. Kupujący jest informowany o warunkach odpowiednio wcześniej przed faktyczną realizacją zamówienia i ma w ten sposób możliwość zapoznania się z nimi lub wyrażenia sprzeciwu, jednak nie później niż przed zawarciem umowy kupna.

2. Zamówienie towaru i zawarcie umowy kupna

2.1. Wszelkie prezentacje towarów zamieszczone w panelu sklepu internetowego mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

2.2. Panel sklepu internetowego zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty z nim związane. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane w panelu sklepu internetowego. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2.3. Kupujący może składać zamówienia na towary za pośrednictwem swojego konta użytkownika lub bez rejestracji bezpośrednio z poziomu panelu sklepu internetowego.

2.4. Rejestrując się na stronie internetowej oraz zamawiając towary, kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji.

2.5. Kupujący umieszcza zamówione towary w koszyku, w którym wpisuje również ilość towarów oraz wskazuje ewentualne dodatkowe uwagi i szczególne wymagania. W zamówieniu kupujący wpisuje również sposób zapłaty za towar oraz adres miejsca dostawy. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych i ostatecznym potwierdzeniu zamówienia przez kupującego, zamówienie staje się wiążące. Niniejsze zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy.

2.6. Zawarcie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym następuje poprzez dostarczenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedający przesyła kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w zamówieniu lub podany przy rejestracji konta użytkownika (dalej tylko „potwierdzenie zamówienia”). Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

2.7. Sprzedający jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia, nawet bez podania przyczyny. Kupujący zostanie poinformowany o odrzuceniu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych.

3. Konto użytkownika

3.1. Kupujący ma możliwość utworzenia konta użytkownika w panelu sklepu internetowego. Kupujący może zamawiać towary z poziomu swojego konta użytkownika.

3.2. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem wybranym przez kupującego podczas rejestracji.

3.3. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

3.4. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 2 lata lub gdy kupujący rażąco narusza swoje zobowiązania wynikające z umowy (w tym regulaminu).

3.5. Kupujący jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji podanych podczas rejestracji konta użytkownika i aktualizowania ich w przypadku jakichkolwiek zmian. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne informacje podane przez kupującego.

3.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu informatycznego i oprogramowania.

4. Dostawa towaru

4.1. Panel sklepu internetowego zawiera informacje o kosztach związanych z zapakowaniem i dostarczeniem towaru. Informacje o kosztach związanych z zapakowaniem i dostawą towarów podane w panelu internetowym dotyczą wyłącznie przypadków, w których towary są dostarczane na terenie Republiki Czeskiej. W przypadku dostawy towaru za granicę, koszt wysyłki zamówionego towaru za granicę zostanie ustalony zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem współpracujących przewoźników.

4.2. Towar zostanie wysłany na podany adres za pośrednictwem firmy Zásilkovna s.r.o.

4.3. Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że za poszczególne sposoby dostawy naliczana jest opłata zgodnie z cennikiem danego dostawcy usług kurierskich, przy czym cena ta nie jest częścią ceny za towar, a kupujący jest zobowiązany do jej uiszczenia.

4.4. Po otrzymaniu towaru od firmy kurierskiej kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić o tym firmę kurierską. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na ingerencję w przesyłkę, kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

5. Cena towarów i warunki płatności

5.1. Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru na podstawie umowy mogą zostać zapłacone przez kupującego na rzecz sprzedającego w następujący sposób:

5.1.1. przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, zgodnie z instrukcjami przesłanymi w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia

5.1.2. bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności PayPal

5.1.3. bezgotówkowo za pomocą karty kredytowej

5.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wyboru jednej z metod płatności online wymagana jest płatność z góry, tzn. zamówiony towar zostanie wysłany do kupującego dopiero po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego pełnej ceny zakupu za zamówiony towar.

5.3. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z zapakowaniem i dostarczeniem towarów w uzgodnionej wysokości. Jeżeli miejsce dostawy zostało określone jako miejsce poza Republiką Czeską, kupujący ponosi pełne koszty transportu zamówionego towaru za granicę, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem współpracujących przewoźników. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z zapakowaniem i dostarczeniem towarów.

5.4. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.

5.5. Dokument sprzedaży – fakturę sprzedający wystawi kupującemu po dokonaniu zapłaty ceny za towar i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

5.6. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wydać kupującemu paragon. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej – najpóźniej w ciągu 48 godzin.

6. Dodatkowe postanowienia

6.1. Kupujący nabywa prawo własności towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towarów.

6.2. Składając zamówienie, kupujący potwierdza, że przed zawarciem umowy otrzymał od sprzedającego jasne i zrozumiałe informacje wymagane przez prawo zgodnie z postanowieniami § 1810 i następnych kodeksu cywilnego.

7. Odstąpienie od umowy przez kupującego – konsumenta

7.1. Niniejszy punkt regulaminu dotyczy wyłącznie przypadków, w których kupujący jest konsumentem w rozumieniu § 419 kodeksu cywilnego.

7.2. O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w następnym punkcie lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towarów zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego. Termin ten jest liczony od daty otrzymania towaru.

7.3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego nie można odstąpić od umowy dotyczącej dostawy towarów, które zostały zmienione lub wykonane zgodnie z wolą kupującego lub na jego rzecz.

7.4. Odstąpienie od Umowy kupna musi zostać zgłoszone sprzedającemu w terminie określonym w punkcie 7.2 powyżej.

7.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno spolu s odstoupením od kupní smlouvy. Odstoupíli kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedający zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia kupującego od umowy, w taki sam sposób, w jaki sprzedający otrzymał je od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczonych przez kupującego usług już po zwrocie towaru przez kupującego lub w inny sposób, o ile kupujący wyrazi na to zgodę, przy czym kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.

7.7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zwracany towar jest uszkodzony, używany lub częściowo zużyty, sprzedający ma prawo do odszkodowania za szkodę poniesioną przez kupującego. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia należności z tytułu zapłaty za szkodę z należnością kupującego z tytułu zwrotu ceny zakupu.

7.8. Jeżeli wraz z towarem przekazywany jest kupującemu prezent, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać, a kupujący zobowiązany jest do zwrotu sprzedającemu prezentu wraz z towarem.

8. Prawa z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy

8.1. Sprzedający udziela gwarancji na dostarczony przez siebie towar na okres 1 roku od daty dostarczenia towaru do kupującego.

8.2. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z nieprawidłowego wykonania umowy regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 oraz § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego, a w przypadku nabywców będących konsumentami również ustawa nr 634/1992 Dz. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami).

8.3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za stan towarów wolnych od wad w chwili ich odbioru. W szczególności sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że w chwili przyjęcia towaru przez kupującego:

8.3.1. towary mają właściwości ustalone między stronami, a w przypadku braku ustaleń, mają właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta albo oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,

8.3.2. towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub do jakiego towary tego rodzaju są zwykle wykorzystywane,

8.3.3. towary spełniają wymogi jakościowe lub produkcyjne uzgodnionej próbki lub wzorca, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorcem,

8.3.4. towary znajdują się w odpowiedniej ilości, są odpowiednich rozmiarów lub wagi oraz

8.3.5. towary są zgodne z wymogami przepisów prawa.

9. Procedura reklamacyjna

9.1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji dostarczonego towaru poprzez wysłanie reklamacji na adres e-mail: support@imuni.eu lub pocztą na adres siedziby sprzedającego, tj. Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov.

9.2. Sprzedający podejmie decyzję w sprawie reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania i powiadomi o tym kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że uzgodniono z kupującym inaczej. Termin ten nie obejmuje czasu uzasadnionego w zależności od rodzaju przedmiotu sprzedaży, niezbędnego do dokonania profesjonalnej oceny wady.

9.3. Reklamacje, w tym usuwanie wad, będą załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedający i kupujący ustalą inaczej.

9.4. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy Kupujący skorzystał z tego prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji domaga się kupujący; a także potwierdzenia daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia dokonania naprawy i czasu jej trwania, lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.

9.5. Kupujący poinformuje sprzedającego o proponowanym przez siebie sposobu rozpatrzenia reklamacji w momencie zawiadomienia o wadzie lub bez zbędnej zwłoki po zawiadomieniu o wadzie. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedającego.

10. Rozstrzyganie sporów konsumenckich

10.1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje konsumentów za pośrednictwem adresu e-mail support@imuni.eu. Informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji kupującego sprzedający przesyła na adres elektroniczny kupującego.

10.2. Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy kupna właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy można wykorzystać platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr. 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

11. Przetwarzanie danych osobowych

11.1. Sprzedający realizuje obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej „RODO”) związany z przetwarzaniem danych osobowych kupującego na potrzeby realizacji umowy oraz na potrzeby realizacji obowiązków publicznoprawnych sprzedającego poprzez odrębny dokument dostępny tutaj: RODO Ochrona Danych Osobowych.

12. System płatności ComGate

12.1. Dostawcą systemu płatności jest firma ComGate Payments a.s.

12.2 Wszelkie skargi i pytania dotyczące płatności należy kierować do dostawcy systemu płatności ComGate Payments a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267 

12.3. Za pomocą systemu płatności ComGate firmy ComGate Payments a.s. można dokonywać płatności za pomocą kart VISA, VISA Electron, MasterCard, Diners Club, Apple Pay. System płatności umożliwia również dokonywanie płatności za pomocą przycisków płatniczych banków w Czechach i na Słowacji.

 

13. Postanowienia końcowe

13.1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

13.2. Umowa wraz z regulaminem jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

13.3 Tekst niniejszego regulaminu nie może być kopiowany, rozpowszechniany lub w inny sposób wykorzystywany niezgodnie z celem, w jakim niniejszy regulamin został przedstawiony kupującemu.

13.4. W sytuacjach, które nie zostały wyraźnie uregulowane w umowie lub niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa nr 89/2012 Sb. oraz Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.

13.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach zarejestrowani kupujący zostaną powiadomieni za pośrednictwem swojego konta użytkownika, a pozostali kupujący i potencjalni kupujący będą mieli dostęp do aktualnego regulaminu na stronie internetowej.

13.6. Kupujący został należycie zapoznany z niniejszym regulaminem sprzedającego i wyraża na niego zgodę, co wyraźnie potwierdził w ramach zamówienia.

13.7. Niniejszy regulamin jest ważny i obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r.