OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti IMUNI s.r.o., sídlem Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, IČO 09715541
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.imuni.eu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen jako „OP“) společnosti IMUNI s.r.o., sídlem Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, IČO 09715541 (dále jen jako „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.imuni.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.3. Tyto OP se použijí tehdy, není-li v kupní smlouvě jiného ujednání.

1.4. Tyto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit, případně vyjádřit s nimi nesouhlas, nejpozději však do uzavření kupní smlouvy.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Kupující může činit objednávky zboží prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.4. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.5. Kupující ukládá poptávané zboží do košíku, kde vyplní též jeho počet a uvede případné další poznámky a specifické požadavky. Kupující v rámci objednávky vyplní též způsob úhrady zboží a adresu místa dodání. Vyplněním všech vyžádaných údajů a finálním potvrzením objednávky ze strany kupujícího se stává objednávka závaznou. Tato objednávka představuje nabídku k uzavření smlouvy.

2.6. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo zadanou při vytvoření uživatelského účtu (dále jen „potvrzení objednávky“). Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

2.7. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, a to i bez uvedení důvodu. O odmítnutí objednávky bude kupující informován do 5 pracovních dnů.

3. Uživatelský účet

3.1. Kupující má možnost zřídit si na webovém rozhraní obchodu uživatelský účet. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.

3.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si kupující při registraci zvolí.

3.3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující hrubě poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).

3.5. Kupující je povinen údaje uvedené při zřízení uživatelského účtu pravidelně kontrolovat a při jakékoli změně tyto aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za to, že údaje uvedené kupujícím budou nepravdivé či neaktuální.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

4. Dodání zboží

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Bude-li doručováno do zahraničí, náklady na dopravu objednaného zboží do zahraničí budou stanoveny dle aktuálně platného ceníku spolupracujících dopravců.

4.2. Zboží bude odesláno na zadanou adresu prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o.

4.3. Kupující výslovně bere na vědomí, že jednotlivé způsoby doručování jsou zpoplatněny, a to v souladu s ceníkem příslušného poskytovatele dodacích služeb, přičemž tato cena není součástí ceny za zboží a tuto cenu je povinen uhradit kupující.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné nálady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1.bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, a to dle pokynů zaslaných v potvrzovacím e-mailu

5.1.2.bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal

5.1.3.bezhotovostně platební kartou

5.2. Kupující bere na vědomí, že při volbě platby některým z online způsobů je vyžadována platba předem, tedy k odeslání objednaného zboží kupujícímu dojde až poté, kdy ve prospěch účtu prodávajícího bude uhrazena celá kupní cena za objednané zboží.

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Bude-li uvedeno jako místo dodání místo mimo Českou republiku, nese kupující v plném rozsahu náklady na dopravu objednaného zboží do zahraničí, a to dle aktuálně platného ceníku spolupracujících dopravců. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Další ujednání

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu ust. § 1810 a následující občanského zákoníku obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem.

7. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem

7.1. Tento článek OP se vztahuje pouze na případy, kdy kupujícím je spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží.

7.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno či zhotoveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

7.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno ve lhůtě uvedené v bodě 7.2 výše.

7.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno spolu s odstoupením od kupní smlouvy. Odstoupíli kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Prodávající poskytuje na jím dodávané zboží záruku 1 rok ode dne dodání zboží kupujícímu.

8.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.3.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.3.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.3.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.3.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.3.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9. Reklamační řád

9.1. Kupující je oprávněn reklamovat dodané zboží, a to buď zasláním reklamace na emailovou adresu: support@imuni.eu či poštou v sídle prodávajícího, tj. na adrese Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov.

9.2. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu předmětu prodeje potřebná k odbornému posouzení vady.

9.3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

9.4. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 9.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez

zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

10. Řešení spotřebitelských sporů

10.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy support@imuni.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. Nakládání s osobními údaji

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný zde: GDPR ochrana osobních údajů.

12. Platební brána ComGate

12.1 Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments a.s.

12.2 Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám kontaktujte poskytovatele platební brány ComGate Payments a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267 

12.3 Pomocí platební brány ComGate od společnosti ComGate Payments a.s. můžete provádět platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Diners Club, Apple Pay. Platební brána dále umožnuje platbu pomocí platebních tlačítek bank v České republice, na Slovensku.

 

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.2. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.3. Textaci těchto OP nelze jakkoli kopírovat, rozšiřovat či jinak užívat v rozporu s účelem, za kterým jsou tyto OP kupujícímu předkládány.

13.4. V situacích výslovně neupravených kupní smlouvou ani těmito OP se užije příslušných ustanovení zákona, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

13.5. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat tyto OP. Veškeré změny budou registrovaným kupujícím oznámeny prostřednictvím jejich uživatelského účtu a ostatním kupujícím i potenciálním zákazníkům budou aktuálně platné OP dostupné na webové stránce.

13.6. Kupující byl s těmito OP prodávajícího řádně seznámen a s těmito souhlasí, což výslovně stvrdil v rámci objednávky.

13.7. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 5. 2021.